เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 18 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 11 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 4 กันยายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 7 สิงหาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2564
× -เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 29 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 22 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2564
×-เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2564
×-เสียงรายการ..อบจ.สัมพันธ์ ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
×- เสียงรายการ..อบจ. สัมพันธ์ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
×รายการเสียง อบจ.สัมพันธ์ ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564
×รายการเสียงนายกพบประชาชน ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓
×- เสียงรายการ..นายกพบประชาชน ประจำวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
1 2 34 5 6 7
กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี