เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization

ประวัติส่วนตัว

                      ชื่อ นายบุญชู   นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                      ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

                      เกิดเมื่อ   วันที่  29   มีนาคม  พ.ศ.  2500

                      สถานที่เกิด  บ้านเลขที่   98 หมู่ที่   6  ตำบลหนองสะเดา  อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      ภูมิลำเนา   บ้านเลขที่  235/29  หมู่ที่ 4  ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 

                      บิดา      ชื่อ  นายดิน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ ทำฟาร์มโค  (อำเภอด่านช้าง)

                                   ที่อยู่  927  หมู่ที่  18   ตำบลหนองมะค่าโมง   อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      มารดา   ชื่อ นางพวน  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ  (ถึงแก่กรรมแล้ว)

                      พี่ชาย    ชื่อ นายสุชาติ  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ  ประกอบธุรกิจโรงสีข้าว (อำเภอเดิมบางนางบวช)

                                   ที่อยู่  132  หมู่ที่ 5  ตำบลเดิมบางนางบวช  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      ภรรยา    ชื่อ นางสมฤดี  นามสกุล  จันทร์สุวรรณ

                                   อาชีพ  ธุรกิจส่วนตัว

                                   ที่อยู่  54  หมู่ที่  2   ตำบลหน้าพระลาน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี

                      ตำแหน่งทางสังคม  -  นายกเทศมนตรีตำบลหน้าพระลาน  จังหวัดสระบุรี

                          -  ผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดสระบุรี แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว

                      บุตร 3 คน       1. นายจิตวัฒน์         จันทร์สุวรรณ    ประกอบธุรกิจส่วนตัว

                                           2. นางสาวโชษิตา      จันทร์สุวรรณ    ศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

                                           3. นายวันธรรมนูญ     จันทร์สุวรรณ   ศึกษาที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี