เวลาทำการ  8:30 - 16:30
0 3552 5500
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
Suphanburi Provincial Administrative Organization

1. วัตถุประสงค์ของ Clinic Center

              เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น

2. โครงสร้างของ Clinic Center

              เป็นการทำงานร่วมกับของ อปท. ในพื้นที่ โดย อปท. ในพื้นที่ร่วมเป็นเจ้าของ โดยมี อบจ.เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่างๆ และต้องประสานการดำเนินงานของศูนย์กับจังหวัด ไม่ตั้งคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ แต่เน้นการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

              2.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จะเน้นในลักษณะความร่วมมือเป็นเครือข่าย และการจัดทำ Database
              2.2 ภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจเป็นสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น องค์กรอื่นๆ เช่น สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สถาบัน Kenan Asia  และอาจรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาที่ทำหน้าที่ ติดตามประเมินผลทำหน้าที่วิจัย ประเมินผลการติดตาม เป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ รวมถึงการดูงานในท้องถิ่น
              2.3 ภาคราชการ ซึ่งจะเลือกเฉพาะส่วนราชการที่จำเป็นจริงๆ โดยจะเป็นช่องทางให้ส่วนราชการเข้ามาสนับสนุนการทำงานของ อปท. เพื่อให้ความช่วยเหลือในทางเทคนิค และให้คำปรึกษาต่างๆ
              2.4 ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งจะมีบทบาทในการเสนอ Demand และช่วยเหลือด้าน Supply

3. การดำเนินงานของ Clinic Center

              3.1 จัดประชุมชี้แจงทั้ง 4 ส่วน อปท. ภาควิชาการ ราชการ เอกชนและประชาชน เพื่อหากรอบแนวทางการดำเนินงาน
              3.2 จัดตั้งทีมงาน เพื่อรับผิดชอบในด้านต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผล การเป็นพี่เลี้ยงและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ
              3.3 สร้างเครือข่าย อปท. โดยมี key actors อปท. และประชาชนเป็นตัวหลัก
              3.4 จัดทำโปรแกรมในลักษณะที่ช่วยเสริมการจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยด้านการจัดการศึกษา อาจจัดโปรแกรมเสริมว่า อปท. จะจัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ดีอย่างไร
              3.5 จัดหา Best practice
              3.6 สร้างมาตรการให้ประชาชนมีส่วนร่วม เช่น การให้ประชาชนรับรู้การทำงานของ อปท.(citizen coproducer) โดยการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
              3.7 สร้างระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น เป็นระบบ On-line ตอบปัญหาท้องถิ่น

4.กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ

              4.1 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของ Clinic Center
              4.2 จัดแสดงผลงาน  Best practice โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากท้องถิ่นอื่นๆมาบรรยาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
              4.3 จัดทำตารางประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเรื่องต่างๆ ในแต่ละเดือน เช่น การให้ความรู้ในเรื่องของการจัดบริการสาธารณะ เช่น ศูนย์เด็กเล็ก สิ่งแวดล้อม โดยยืดหยุ่นไปตามสภาพปัญหาของแต่ละท้องถิ่น
              4.4 จัดหน่วยเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน และให้คำแนะนำ/ปรึกษา
              4.5 ทีมงานติดตามประเมินผล รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานของ Clinic Center ให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของ อปท. ทราบทุก 6 เดือน
              4.6 เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชนชน
              4.7 Release ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจำเป็น ฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เช่น แผ่นวีดีทัศน์ แจกจ่าย อปท.

กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
สำนักงบประมาณ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สาระดีๆ จากศาลปกครอง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมบัญชีกลาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี